Programma van het
Engineering Event SAFETY

17 november 2021
           08.45 uur ontvangst – 16.45 uur netwerkborrel

Thema van dit jaar is; “Safety in een veranderende industrie”
                 Door de aanhoudende ontwikkelingen rondom het coronavirus is het evenement verplaatst van 8 juni naar 17 november 2021.  
08.45Ontvangst en registratie | Gelegenheid bezoek Safety-markt
09.30 Opening door de dagvoorzitter Paul Hoogerkamp
09.40CE-verantwoordelijkheid met meerdere partijen in een project.
De Machinerichtlijn houdt het graag simpel: er is maar één fabrikant en die is verantwoordelijk voor conformiteit. Maar vanaf het begin loopt menig machinebouwer tegen het probleem aan wie waarvoor verantwoordelijk is. ->
Jacques Montijn – Montyn Technical Management & Consultancy (MTMC)
10.15Praktische voorbeelden van handhaving bij eindgebruiker en (buitenlandse) machinebouwer.
Inspectie SZW is onder andere toezichthouder voor het Warenwetbesluit Machines en de daaraan gelieerde Machinerichtlijn. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit het markttoezicht van de inspectie SZW wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe werkt markttoezicht? Hoe vindt toezicht en handhaving plaats bij fabrikanten in Nederland en Europa? ->
Corine Postma-Koolen en Radbout van Wezel – Inspectie SZW
10.50 KOFFIEPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
11.20 Juridische consequenties van het niet toepassen van geharmoniseerde normen.
Wat zijn de mogelijk de strafrechtelijke consequenties als blijkt dat het arbeidsincident is ontstaan door een gebrekkige machine? ->
Ingeborg Koopmans – Informatie Officier van Justitie Milieu, Team Criminele Inlichtingen
12.00 SESSIE SAFETY-DOCTORS
Onder leiding van Safety-doctors worden onderstaande zeven thema’s behandeld.
#Veiligheid gedurende testfase van machine bij fabrikant
#Stand van zaken rond LoToTo (Paul Hoogerkamp)
#Safety en onderhoud (Arend Bos)
#Fouten bij risicobeoordeling (Henrie Verwey)
#Cybersecurity
#Autonome voertuigen (AGV’s) en de machinerichtlijnen/-normen
#Safety in de aandrijftechniek (Jan Veldheer of Otto Waagmeester)
12.45 LUNCH | Gelegenheid bezoek Safety-markt
13.45 LEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde I
Learnshop 1: Onderhoud en veiligheid: waar staan we?
Op basis van eigen waarnemingen op veel plekken in de industrie en van gesprekken met onderhoudsprofessionals, wordt een beeld geschetst van hoe het ervoor staat met veiligheid binnen het onderhoud. ->
Arend Bos – MMC (Maintenance and Monitoring Consult)

Learnshop 2: Toepassen van Safe drives en veilige remmen in aandrijvingen.
Inmiddels is het beginsel Safe Torque Off schakelen van een regelaar een bekend fenomeen voor veel machinebouwers. Deze veiligheidsfunctie biedt diverse voordelen en wordt steeds meer toegepast. ->
Jan Veldheer en Otto Waagmeester – SEW-Eurodrive

Learnshop 3: Risicobeoordeling van oudere (niet CE-gemarkeerde) machines.
Je komt nogal eens de volgende zinnen tegen in een algemene risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van een bedrijf: ‘Machineveiligheid verdient nader onderzoek’ of ‘Aanbevolen is om een verdiepende RI&E voor het machinepark uit te voeren’. Maar hoe moet je als werkgever hier nu verder mee? ->
Henrie Verweij – Verweij Safety Services
14.30 MIDDAGPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
15.00 LEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde II
Learnshop 4: Het voorkomen van fouten in hardware / software ontwerp / PL en SIL.
De do’s en don’t’s van hard- en software-ontwerp worden aan de hand van een aantal voorbeelden op een rijtje gezet. ->
Marco Snoek – Senior Safety Consultant Fusacon; Casper de Groot – Senior Safety Consultant Fusacon

Learnshop 5: Cybersecurity bij IT- en OT-systemen / Industrial Internet of Things.

Learnshop 6: Het beheersen van taal als veiligheidsrisico.
Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Bedrijven zoeken naar de juiste maatregelen om dit probleem te beheersen. Het probleem is in de praktijk echter niet simpel op te lossen. Onderzoek geeft aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies de afgelopen jaren één van de oorzaken is van zware ongevallen. Aan de hand van voorbeelden worden oplossingen aangedragen. ->
Erik van de Haar– Beleidsmedewerker, Sociaal Economische Raad (SER)
15.45 Zicht op de EU Verordening voor machines?
In het onlangs verschenen rapport ‘Impact assessment study on the revision of Directive 2006/42/EC on machinery’ worden de contouren zichtbaar van de potentiële wijzigingen van de huidige Machinerichtlijn. Aan de hand van deze en andere rapportages over de machinerichtlijn zal worden stilgestaan bij een aantal belangrijke onderwerpen waaronder de zienswijze op de niet-voltooide machine, het samenstel, en de substantiële wijziging. ->
Paul Hoogerkamp – MECID
16.30 Plenaire afsluiting van het 11e SAFETY Event door de dagvoorzitter.
16.45 NETWERKBORREL
17.15Einde


Onze partners van 2020: