Ingeborg Koopmans
Ingeborg Koopmans,
Officier van Justitie /Team Criminele InlichtingenOver Ingeborg Koopmans
Ingeborg Koopmans is Officier van Justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Zij doet onderzoek op het gebied van fraude en milieucriminaliteit. Zo was ze als zaaksofficier betrokken bij de onderzoeken naar Chemiepack, Dow Benelux, Willy Selten en Shell Moerdijk. Ze werkt daarbij regelmatig samen met de Onderzoeksraad voor veiligheid. Daarnaast is ze toezichthouder bij onder andere een ziekenhuis, een jeugdzorginstelling, een gehandicaptenorganisatie en een woningcorporatie.

Voordat zij Officier van Justitie werd, werkte ze als rechter en als wetenschappelijk medewerker aan de universiteiten van respectievelijk Tilburg en Leiden. Ze is gepromoveerd op het proefschrift ’De strafbaarstelling van milieuverontreiniging’ en heeft in 2013 de masteropleiding Safety, Health and Environment aan de TU Delft afgerond.

                                                       

Juridische consequenties van het niet toepassen van geharmoniseerde normen
In geval van een arbeidsincident waarbij iemand zwaar lichamelijk letsel oploopt of erger, om het leven komt, wordt er een onderzoek ingesteld door de Inspectie SZW. Daarbij wordt gekeken naar wat er feitelijk gebeurd is. Vervolgens wordt, als de feitelijke gebeurtenissen helder (genoeg) zijn geworden, gekeken welke regels (lees: wetten en normen) daarbij van toepassing zijn. En tenslotte wordt nagegaan of die regels juist zijn toegepast en/of juist zijn nageleefd. Wat zijn mogelijk de strafrechtelijke consequenties als blijkt dat het arbeidsincident is ontstaan door een gebrekkige machine, vanwege het niet toepassen van de geldende geharmoniseerde normen door de machinefabrikant?

Aan de hand van voorbeelden worden de volgende thema’s behandeld:
• (Strafrechtelijke) aansprakelijkheid voor ongevallen en incidenten.
• De doorwerking van de regels neergelegd in onder meer de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn, en overige EU Richtlijnen en de geharmoniseerde EN-normen.
• Het belang en de status van de onder de EU Richtlijnen geharmoniseerde EN-normen.
• De mate van schuld/opzet die vereist is en hoe je daaraan komt.
• De rol van de voorzienbaarheid en het weten van het bestaan van onveilige situaties en apparatuur bij de vaststelling van aansprakelijkheid.